ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL CRIMINAL INTELLIGENCE SYSTEM IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Увод, Методолошки оквир анализе, Анализа позитиног права,Стандарди размене података, Закључци о испуњености стандарда за рад НКОС-а

  • Zoran T. Djurdjevic profesor
Keywords: национални-криминалистичко обавештајни систем, размена информација, сарадња државних органа, супротстављање организованом криминалу.

Abstract

Ефикасно супротстављање савременим облицима криминалитета, посебно тероризму, високотехнолошком и организованом захтева мултиагенцијски приступ, сарадњу, и то како на државном тако и на међународном нивоу. Један од основних индикатора за оцену квалитета сарадње је размена информација. Разменом информација се превазилазе ограничени ресурси, унапређује ефикасност и економичност поступка доказивања. Национални криминалистичко-обавештајни систем се заснива на успостављању Платформе за безбедну електронску комуникацију, размену података и информација између државних органа, посебних организационих јединица државних органа и институција у циљу спречавања организованог криминала и других облика тешког криминала. У првој фази успостављања Националног криминалистичко-обавештајног система учествују: Министарство унутрашњих послова, Министарство правде; Републичко јавно тужилаштво; Тужилаштво за организовани криминал; Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту порадатака; Упрва царина; Агенција за борбу против корупције; Пореска управа. Предмет овог рада је анализа правног оквира и дефинсиање препорука, која питања је неопходно правно уредити и које правне акте усвојити како би се створили правни услови за успостављање и развој НКОС-а.

References

Council Framework Decision 2006/960/JHA, Official Journal of the European Union, L 386/89.

Djurdjevic, Z. & Lestanin, B. (2017). Intelligence Led Policing in the Ministry of Interior of the Republic of Serbia. Thematic conference proceedings of international significance „Archibald Reiss Days“, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Vol. 3, 3-16.

Djurdjevic, Z. & Vukovic, S. (2018). Current situation and perspectives of Intelligence-Led Policing model in the Republic Serbia. Conference: Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe-From Common Sense to Evidence-based Policy-making, University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, 158-167.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије (2016). Полицијско-обавештајни модел: приручник. Београд: Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

Radovic, N. & Djurdjevic, Z. (2016). Information Exchange – a Prerequisite for Successful Cooperation in Fighting Organized Crime. Journal for Criminalistics and Law, 3&2016, 95-117.

Ratcliffe, J. H. (2016). Intelligence-led policing (2nd ed.). New York: Routledge.

Влада Републике Србије (2016). Акциони план за поглавље 24-Правда, слобода, безбедност, Београд: Влада Републике Србије.

Law on State Secrets and Official Secrets Republic of Lithuania, Official Gazette of RL, no. 9.11.-2017.

Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.

Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА” и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО”, Службени гласник РС, бр. 46/13.

Уредбом о садржини, облику и начину вођења евиденција за приступ тајним подацима, Службени гласник РС, бр. 89/2010.

Уредбом о обрасцима безбедносних упитника, Службени гласник РС, бр. 30/2010.

Уредбом о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима, Службени гласник РС, бр. 54/2010.

Уредбом о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима, Службени гласник РС, бр. 90/2011.

Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica europske unije nadležnih za provedbu zakona Republike Hrvatske, Narodne novine RH, no. 56/15.

Законом о државној управи, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018.

Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019.

Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, Службени гласник РС, бр. 94/2016 i 87/2018).

Закону о полицији, Службени гласник РС, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018

Законом о основама уређења служби безбедности, Службени гласник РС, бр. 116/2007 и 72/2012.

Закон о тајности података, Службени гласник РС, бр. 104/2009.

Закона о информационој безбедности, Службени гласник РС, бр. 6/2016 и 94/2017.

Закона о заштити података о личности, Службени гласник РС, бр. 87/2018.

Published
2020-11-27
Section
Effects of Physical Activity on Anthropological Status in Security Agency Per